Op Combydeal worden aanbiedingen geplaatst van een Partner van Combydeal. De Partner toont middels het aangaan van deze samenwerkingsovereenkomst met Combydeal dat zij interesse heeft om door middel van promotie van zijn/haar bedrijf/concept door Combydeal, haar website www.combydeal.nl en de verkoop van combytickets aan geïnteresseerde consumenten om nog meer naamsbekendheid te genereren en daaruit voortvloeiend nieuwe klanten/gasten.

 1. Toepasselijkheid
  Deze Algemene Voorwaarden hebben uitsluitend betrekking op ondernemers, dus natuurlijke personen of rechtspersonen, die bij de uitvoering van deze overeenkomst handelen in de uitoefening van hun beroep of bedrijf.
 2. Te leveren diensten door Combydeal
  1. Combydeal plaatst op www.combydeal.nl met de Partner de na overleg overeengekomen aanbieding. Namens de Partner verkoopt Combydeal als intermediair Combytickets aan geïnteresseerde consumenten (de “Combyticket koper”) en brengt zo (nieuwe) klanten/gasten naar de Partner.
  2. Combydeal draagt zorg voor de lay-out en opmaak van de aanbieding welke weergegeven wordt op www.combydeal.nl en verzoekt de Partner hiertoe promotiemateriaal te leveren. In overleg wordt de advertentie samengesteld met de eindverantwoording door Combydeal. Alle content (Foto- en promotiemateriaal) welke aangeleverd wordt door de Partner valt buiten de verantwoordelijkheid van Combydeal. Combydeal behoudt zich te allen tijde het recht voor om wel of niet over te gaan tot gebruik van aangeleverd materiaal.
  3. Combydeal verzoekt de Partner als bedoeld in 1.2 van deze voorwaarden het promotiemateriaal zelf aan te leveren indien gewenst.
  4. Combydeal behoudt zich te allen tijde het recht voor om wel of niet over te gaan tot plaatsing van de overeengekomen samenwerking.
 3. Diensten/rechten van de Partner
  1. De diensten welke de Partner aan de Combyticket koper dient te leveren zijn omschreven in de samenwerkingsovereenkomst.
  2. De Partner verplicht zich tot Combydeal dat gedurende de geldigheidsduur zoals vermeld in de Samenwerkingsovereenkomst dat de producten dan wel diensten met betrekking tot de uitgegeven Combyticket te allen tijde ter beschikking van de Combyticket koper kunnen worden gesteld.
  3. Partner is te allen tijde de enige verantwoordelijke voor het leveren van de in de samenwerkingsovereenkomst overgekomen dienst/product. Zowel Combydeal als de Partner komen hierbij overeen dat de Combyticket koper nimmer Combydeal kan aanspreken met betrekking tot nakoming van de door de Partner te leveren diensten en dat het Combyticket omschreven dienst alleen verplichtingen schept voor de Partner tegenover de Combyticket koper. Alle individuele afspraken welke de Partner eventueel maakt met de Combyticket koper vallen tevens buiten de verantwoordelijkheid van Combydeal.
  4. Mochten er zich wijzigingen voortdoen welke betrekking hebben op het bedrijf en welke relevant zijn voor het correct afwikkelen van de samenwerkingsovereenkomst dan dient de Partner Combydeal hiervan op de hoogte te stellen.
 4. Vergoeding en wijze van uitbetaling
  1. Combydeal verplicht zich tot de Partner over te gaan tot betaling van de overeengekomen prijs, te vinden onder “Aanbieding Combydeal” op de Samenwerkingsovereenkomst van iedere verkochte Combyticket welke betrekking heeft op de afgesloten aanbieding verminderd met de netto in het samenwerkingsovereenkomst overeengekomen succesfee (exclusief wettelijke BTW) van de prijs van de desbetreffende voucher (zie “Aanbieding Combydeal” van de Actie).
  2. Combydeal verplicht zich om 70% van het bedrag dat aan de Partner toekomt (Combyticket prijs per verkochte Combyticket vermindert met de succesfee (excl. BTW) van het Combyticket) binnen 10 werkdagen na afloop van de dag waarop de desbetreffende aanbieding van de Partner heeft plaatsgevonden. Het restant wordt 10 werkdagen nadat de actieperiode verlopen is uitbetaald.
 5. Looptijd en opzegging
  1. De Samenwerkingsovereenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd. De tijdsduur is aangegeven in de Samenwerkingsovereenkomst. De duur in maanden is de periode waarin de consument de reservering voor de overeengekomen dienst dient te maken, het volbrengen van de dienst kan dus buiten deze periode liggen, zolang de reservering maar binnen deze termijn is geschied. Na deze datum vervalt de promotionele waarde van het Combyticket en is deze enkel nog het aankoopbedrag waard tot 1 jaar na aankoop.
  2. Een (tussentijdse) beëindiging laat de geldigheid van de reeds uitgegeven Combyticket en de hiervoor overeengekomen vergoeding onaangetast.
 6. Afwijkende Algemene Voorwaarden
  1. Algemene Voorwaarden van de Partner die in geheel of gedeeltelijk afwijken van deze Algemene Voorwaarden, worden door Combydeal uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij Combydeal hiermee uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd.
 7. Rechtskeuze en bevoegde rechter
  1. Op alle onder deze Algemene Voorwaarden gesloten overeenkomsten is Nederlands Recht van toepassing met uitsluiting van het Weens Koopverdrag (CSIG).
  2. Alle geschillen tussen partijen – voor zover de Partner handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf – worden uitsluitend voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Rechtbank Oost-Nederland, locatie Zutphen, Nederland.